Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (waarbij ingesloten de bijsluiter) dienen het wederzijds belang van opdrachtgever en opdrachtnemer. Transparantie en eerlijkheid worden van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer verwacht in kennis, uitvoering, oplevering, betalingen en garanties.

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtnemer: Reesink Hoveniers, gevestigd te (3891 DB) Zeewolde aan de Muiderweg 50.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
 • Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Werkomgeving: de plek waar opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.

Artikel 3: Het aanbod

 • Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, dient opdrachtgever zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en dient opdrachtgever de benodigde informatie te verstrekken.
 • In opdracht van opdrachtgever stelt opdrachtnemer een offerte op en stelt deze schriftelijk aan opdrachtgever ter beschikking.
 • Het aanbod is onherroepelijk gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie.
 • Bij het aanbod worden ook de algemene voorwaarden en bijsluiter meegezonden.
 • Opdrachtnemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van opdrachtnemer deze stukken aan opdrachtnemer terug te geven, onverminderd andere aan de opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Opdrachtgever mag het materiaal niet zonder toestemming van opdrachtnemer verspreiden.

Artikel 4: De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod (de offerte) door opdrachtgever.
 • Na wijziging van de werkzaamheden stelt opdrachtnemer op korte termijn een nieuwe offerte op en stelt deze ter beschikking aan opdrachtgever.
 • De aanvaarding van het aanbod wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat opdrachtgever hiermee akkoord gaat, dan wel duidelijk toelaat dat opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert.
 • Bij aanvaarding van het aanbod gaat opdrachtgever eveneens akkoord met de privacyverklaring, zoals vertoond op de website van opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever gaat, bij aanvaarding van het aanbod, akkoord met het plaatsen van foto’s van de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden op de website van opdrachtnemer.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 5: Kabels en leidingen

 • Opdrachtgever garandeert dat er geen kabels en/of leidingen tot 60 centimeter onder de grond liggen. Liggen er wel kabels en/of leidingen tot 60 centimeter onder de grond, dan is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te informeren over de ligging van deze kabels en/of leidingen ter plaatse.
 • Indien opdrachtgever de in lid 1 bedoelde informatie niet verstrekt, zal opdrachtnemer de graafwerkzaamheden niet uitvoeren.
 • Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 • Indien opdrachtgever onjuiste informatie over de ligging van de kabels en/of leidingen verstrekt en hierdoor schade ontstaat aan kabels en/of leidingen, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever en vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer.
 • Voor graafwerkzaamheden dieper dan 60 centimeter zal opdrachtnemer te allen tijde een klic-melding doen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief verkregen informatie.

Artikel 6: Duur en beëindiging overeenkomst

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst na een jaar schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

Artikel 7: De prijs

Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8: Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Oplevering kan ook plaatsvinden doordat opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 9: Betaling

 • Bij aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer dient opdrachtgever de volledige kosten voor materialen direct te betalen.
 • Zodra 50 % van de werkzaamheden door opdrachtnemer zijn verricht, betaalt opdrachtgever 80 % van de arbeidskosten. De overige 20 % van de arbeidskosten worden door opdrachtgever binnen 10 dagen na oplevering aan opdrachtnemer betaald.
 • Facturen dienen door opdrachtgever binnen de op de factuur gestelde termijn worden betaald aan opdrachtnemer. De betaling geschiedt op de wijze in de offerte aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Verzuim consument

 • Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de geldende betaaltermijn is verstreken. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan dat opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering dient te betalen. Tevens worden de gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur vermeld.
 • Indien opdrachtgever na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, brengt opdrachtnemer wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum.
 • Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is voldaan.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betaaltermijn is verstreken. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan dat opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering dient te betalen.
 • Indien opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is opdrachtgever 9% rente per jaar verschuldigd, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.
 • Indien opdrachtgever na de betalingsherinnering niet overgaat tot betaling, zal opdrachtnemer de vordering uit handen geven. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 350,– exclusief BTW.
 • Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is voldaan.

Artikel 12: Overmacht

 • Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij opdrachtnemer geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat opdrachtgever niet het recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden.
 • Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip zoals oorspronkelijk is overeengekomen uitgevoerd kan worden, kan opdrachtnemer de werkzaamheden onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan opdrachtgever, blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang opdrachtgever deze niet of niet geheel heeft betaald.
 • Voor zover het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan opdrachtnemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van opdrachtnemer (doen) vestigen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet, schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van (een gedeelte van) het werk.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die na oplevering is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van opdrachtgever. Hieronder wordt ook verstaan het gebrek aan voldoende onderhoud of schade als gevolg van veranderingen die opdrachtgever of derden hebben aangebracht aan het geleverde.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem, grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met de uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtnemer.
 • Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op of verwerking met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
 • Opdrachtnemer is niet verder aansprakelijk dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Opdrachtgever is verplicht de leverancier als eerste aan te spreken teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
 • Opdrachtnemer geeft geen garantie op materialen die opdrachtgever zelf heeft ingekocht en is derhalve niet aansprakelijk voor ontstane schade.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal 100 % van de te betalen vergoedingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor het verlies van winst, verlies van zaken of enige indirecte of gevolgschade.

Artikel 15: Retourzending

 • Opdrachtnemer kan een risico terzake breuk- en zaagverlies op te leveren bestratingsmaterialen van 5 tot 10 % opnemen. Dit is afhankelijk van het werk en type bestrating.
 • Retourzending van niet-gebruikte materialen is enkel mogelijk indien het gaat om meer dan een halve pallet, mits het de vrachtkosten dekt.

Artikel 16: Reclames

 • Eventuele klachten over de werkzaamheden en/of materialen dienen terstond bij oplevering aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
 • Na oplevering kan door opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de oplevering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de opdrachtgever opdrachtnemer, binnen acht dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken?
Reesink Hoveniers staat u graag te woord! Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat Reesink Hoveniers voor u kan betekenen?