Algemene voorwaarden Reesink Hoveniers

Deze algemene voorwaarden (waarbij ingesloten de bijsluiter) dienen het wederzijds belang van opdrachtgever en opdrachtnemer. Transparantie en eerlijkheid worden van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer verwacht in kennis,    uitvoering, oplevering, betalingen en garanties. 

Samen streven zij in dit alles naar duidelijkheid, een goede samenwerking en een mooi eindresultaat.        

Door (externe) factoren kunnen onduidelijkheden ontstaan die een plezierige werkomgeving mogelijk nadelig beïnvloeden. Om dit te voorkomen zijn deze algemene voorwaarden door MAET-advocaten opgesteld. (i.o.v. Reesink Hoveniers.)  

 

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Reesink Hoveniers, gevestigd te (3891 DB) Zeewolde aan de Muiderweg 50.

 

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

 

 1. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

 

 1. Werkomgeving: de plek waar opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, dient opdrachtgever zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en dient opdrachtgever de benodigde informatie te verstrekken.
 2. In opdracht van opdrachtgever stelt opdrachtnemer een offerte op en stelt deze schriftelijk aan opdrachtgever ter beschikking.
 3. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. Bij het aanbod worden ook de algemene voorwaarden en bijsluiter meegezonden.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van opdrachtnemer deze stukken aan opdrachtnemer terug te geven, onverminderd andere aan de opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Opdrachtgever mag het materiaal niet zonder toestemming van opdrachtnemer verspreiden.

 

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod (de offerte) door opdrachtgever.
 2. Na wijziging van de werkzaamheden stelt opdrachtnemer op korte termijn een nieuwe offerte op en stelt deze ter beschikking aan opdrachtgever.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat opdrachtgever hiermee akkoord gaat, dan wel duidelijk toelaat dat opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert.
 4. Bij aanvaarding van het aanbod gaat opdrachtgever eveneens akkoord met de privacyverklaring, zoals vertoond op de website van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever gaat, bij aanvaarding van het aanbod, akkoord met het plaatsen van foto’s van de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden op de website van opdrachtnemer.
 6. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.
 1. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Kabels en leidingen

 1. Opdrachtgever garandeert dat er geen kabels en/of leidingen tot 60 centimeter onder de grond liggen. Liggen er wel kabels en/of leidingen tot 60 centimeter onder de grond, dan is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te informeren over de ligging van deze kabels en/of leidingen ter plaatse.
 2. Indien opdrachtgever de in lid 1 bedoelde informatie niet verstrekt, zal opdrachtnemer de graafwerkzaamheden niet uitvoeren.
 3. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 4. Indien opdrachtgever onjuiste informatie over de ligging van de kabels en/of leidingen verstrekt en hierdoor schade ontstaat aan kabels en/of leidingen, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever en vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer.
 5. Voor graafwerkzaamheden dieper dan 60 centimeter zal opdrachtnemer te allen tijde een klic-melding doen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief verkregen informatie.

 

 Artikel 6: Duur en beëindiging overeenkomst

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst na een jaar schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

 

Artikel 7: De prijs

Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 8: Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Oplevering kan ook plaatsvinden doordat opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Bij aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer dient opdrachtgever de volledige kosten voor materialen direct te betalen.
 2. Zodra 50 % van de werkzaamheden door opdrachtnemer zijn verricht, betaalt opdrachtgever 80 % van de arbeidskosten. De overige 20 % van de arbeidskosten worden door opdrachtgever binnen 10 dagen na oplevering aan opdrachtnemer betaald.
 3. Facturen dienen door opdrachtgever binnen de op de factuur gestelde termijn worden betaald aan opdrachtnemer. De betaling geschiedt op de wijze in de offerte aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10: Verzuim consument

 1. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de geldende betaaltermijn is verstreken. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan dat opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering dient te betalen. Tevens worden de gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur vermeld.
 2. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, brengt opdrachtnemer wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum.
 3. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is voldaan.

 

Artikel 11: Verzuim opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

 1. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betaaltermijn is verstreken. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan dat opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering dient te betalen.
 2. Indien opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is opdrachtgever 9% rente per jaar verschuldigd, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.
 3. Indien opdrachtgever na de betalingsherinnering niet overgaat tot betaling, zal opdrachtnemer de vordering uit handen geven. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 350,– exclusief BTW.
 4. Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is voldaan.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij opdrachtnemer geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat opdrachtgever niet het recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip zoals oorspronkelijk is overeengekomen uitgevoerd kan worden, kan opdrachtnemer de werkzaamheden onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan opdrachtgever, blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang opdrachtgever deze niet of niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan opdrachtnemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van opdrachtnemer (doen) vestigen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet, schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van (een gedeelte van) het werk.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die na oplevering is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van opdrachtgever. Hieronder wordt ook verstaan het gebrek aan voldoende onderhoud of schade als gevolg van veranderingen die opdrachtgever of derden hebben aangebracht aan het geleverde.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem, grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met de uitgevoerde werkzaamheden door opdrachtnemer.
 7. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op of verwerking met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
 8. Opdrachtnemer is niet verder aansprakelijk dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Opdrachtgever is verplicht de leverancier als eerste aan te spreken teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
 9. Opdrachtnemer geeft geen garantie op materialen die opdrachtgever zelf heeft ingekocht en is derhalve niet aansprakelijk voor ontstane schade.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 11. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal 100 % van de te betalen vergoedingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor het verlies van winst, verlies van zaken of enige indirecte of gevolgschade.

 

Artikel 15: Retourzending

 1. Opdrachtnemer kan een risico terzake breuk- en zaagverlies op te leveren bestratingsmaterialen van 5 tot 10 % opnemen. Dit is afhankelijk van het werk en type bestrating.
 2. Retourzending van niet-gebruikte materialen is enkel mogelijk indien het gaat om meer dan een halve pallet, mits het de vrachtkosten dekt.

 

Artikel 16: Reclames

 1. Eventuele klachten over de werkzaamheden en/of materialen dienen terstond bij oplevering aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
 2. Na oplevering kan door opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de oplevering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de opdrachtgever opdrachtnemer, binnen acht dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

 

BIJSLUITER behorende bij de Algemene voorwaarden en opgesteld door Reesink Hoveniers

A. GRASZODEN

Veranderde wetgeving heeft bepaald dat graszodenkwekerijen geen herbiciden meer mogen toepassen. Eventueel onkruid en/of andersoortige grassen voorkomend in de graszode of later in het door opdrachtnemer aangelegde gazon zijn daarom niet voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Het is mogelijk dat onkruidzaden, voorkomend in de onderlaag of overwaaiend van belendende percelen, kunnen kiemen in het pas aangelegde gazon.

Mogelijke problemen die buiten de verantwoordelijkheid vallen van opdrachtnemer en die kunnen ontstaan na de aanleg van uw gazon:

 1. Bij te weinig water geven kan indroging en daarmee geel- of roodverkleuring ontstaan;
 2. Ondanks dat u water geeft kan bij sterke zonnebrand (niet voortijds te voorspellen) toch geelverkleuring ontstaan.

B. BEPLANTINGEN:

In de offerte is een stelpost beplanting opgenomen, helemaal aangepast op uw budget. Na de tuinaanleg gaat opdrachtnemer (indien gewenst) samen met opdrachtgever naar een handelskwekerij voorzien van een groot assortiment beplanting. Opdrachtnemer stelt samen met opdrachtgever een sortiment samen waarbij opdrachtgever kan zien wat hij koopt en tegen welke prijs. U wordt hierin begeleid door opdrachtnemer (met 40 jaar ervaring en goede kennis van beplanting op zowel zand- als kleigrond. Daarnaast heeft hij kennis van voor- en nadelen van planten wat betreft ziekten en levensduur). Dit is geheel kosteloos en zonder verplichting!

Garantie: Opdrachtgever heeft volledig garantie op beplantingen met kale wortel en op gekluit plantgoed. De garantie eindigt wanneer het door de opdrachtnemer verwerkte plantgoed aanslaat (groei vertoont). Op het door de opdrachtgever zelf verwerkte plantgoed berust geen garantie. Afsterving door droogte, ziekten, plagen of waterovervloed (onvoorziene externe factoren) wordt niet door opdrachtnemer vergoed.

Plantgoed dat het gehele jaar door geplant kan worden (uit de zg. containerteelt) valt buiten de garantie. Containerplanten hebben doorgaans geen uitval behalve wanneer niet voldoende water wordt gegeven.

C. HOUTPRODUCTEN:

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van regen en zonneschijn verkleurt hout. Ook kunnen er krimpnaden en/of scheuren in het hout optreden. Dit is een normaal verschijnsel. Krimp en het uitzetten van hout zijn oorzaken van klemmende tuindeuren. Uiteraard probeert opdrachtnemer dit zoveel mogelijk te voorkomen door tuindeuren te leveren met een stalen frame en indien mogelijk (afhankelijk van het sluitwerk) ruimte in te passen voor het uitzetten van hout. Een zogenaamde “aanslagligger” voorkomt het zicht op deze extra ruimte. In hoeverre hout uitzet is van tevoren nooit in te schatten. Daarom wordt het verhelpen van een klemmende deur en/of raam (afhankelijk van garantiebepalingen) tegen het gebruikelijke uurtarief berekend.

TIP: gebruik voor uw poort of tuindeur betonpalen (stormvast verankerd) met een deurkozijn. Bij gebruik van hardhouten palen is minimaal een paal van 10×10 centimeter vereist. Goedkopere palen (7×7 centimeter) buigen onder het gewicht van de poortdeur en zullen vrijwel altijd een klemmende deur veroorzaken.

Zorgplicht: opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan houtproducten. Het vooraf impregneren van hout (blokhutten en tuinhuisjes) is niet afdoende voor de duurzaamheid in de toekomst. Het verduurzamen d.m.v. verven wordt afgeraden i.v.m. krimp en uitzetten van hout. Gebruik altijd een goede beits!

Tropisch hardhout: ook tropisch hardhout werkt onder invloed van de weersomstandigheden. Bankirai (vlonderdelen) heeft de eigenschap (afhankelijk van de ouderdom) krom te trekken. Dit is vooraf niet te voorzien en het herstellen daarvan valt onder onvoorziene werkzaamheden. Opdrachtnemer zoekt mede ten voordele van opdrachtgever  naar goede alternatieven zoals het gebruik van Keruing hardhout.

Bamboe: aangeraden wordt om bij bamboeproducten (bamboepalen) de juiste olie te gebruiken om verkleuring tegen te gaan. Bamboe is zeer duurzaam, het gebruik van olie is van esthetisch belang en blijft zodoende een sieraad in uw tuin!

Tuinschermen: laat u niet misleiden door goedkope aanbiedingen. Vaak wordt u een 19-planks tuinscherm aangeboden terwijl een 17-planks tuinscherm wordt geleverd (de 2 dragende planken waarop geschroefd is, worden dan meegeteld). De dikte van het hout, de wijze waarop geschroefd is, etc. bepalen mede de prijs. Het plaatsen van de tuinschermen en daarmee de schutting gebeurt door opdrachtnemer zeer zorgvuldig. Uw schutting wordt standaard stormvast verankerd en met grote precisie geplaatst.

D. STEENMATERIALEN:

Hierin is zeer veel mogelijk, maar kan ook veel fout gaan. Wat betreft bestratingsmaterialen geven wij graag advies. Helaas komt het voor dat de door de klant zelf uitgezochte bestratingsmaterialen later niet aan de verwachtingen voldoet. Verkleuring of vergrijzing van een terras is dan vaak een domper op de tuinbeleving. Ook bestrating die achteraf niet schoon te krijgen is zorgt voor enorme teleurstelling. De uitspraak “goedkoop is duurkoop” blijkt dan van toepassing.

Opdrachtnemer brengt u graag in contact met een gerenommeerd toeleveringsbedrijf dat u rondom adviseert en kan wijzen op de voordelen, maar ook niet nalaat de nadelen te noemen. En juist dit laatste gebeurt niet overal.

Voorbereiding straatwerk: voordat het eigenlijke straatwerk begint wordt (met name op kleigrond) het noodzakelijke grondwerk gedaan. Een stabiele ondergrond (het cunet) is essentieel om spoorvorming en verzakkingen in het straatwerk te voorkomen. Bespaar niet op een goede voorbereiding. Vóór nieuwbouw van uw woning kunt u ons altijd contacten waarna u kostenbesparende tips kunt ontvangen in de voorbereiding van grond- en straatwerk.

E. GEBRUIK MATERIALEN

Ook steenmaterialen kunnen kapot. De dikte van een tegel bepaalt of deze nu geschikt is voor een terras of voor een oprit. De meeste tegels kunnen niet afgetrild worden, ook niet met een beschermende rubberplaat. Deze beperking leidt ertoe dat er minder keuze is voor de bestrating van een oprit. Niet voor niets zijn de meeste klinkers en/of tegels voor een oprit meer dan 6 cm dik.

Overweeg een goede afwatering! Dit kan een putje zijn of een sleufgoot over de volle breedte van het terras. Bij het ontbreken van een goede afwatering zal (met name op kleigrond) het overtollige water via een drain afgevoerd moeten worden.

Zaagkosten: klinkers en tegels kunnen in elk verband gelegd worden. Realiseert u zich welk verband meer zaagkosten en meer zaagverlies geeft.

Onderhoud: Gebruik nooit een hogedrukreiniger voor het schoonspuiten van uw bestrating, zeker niet één met een freeskop! Gebakken bestrating kan hier weliswaar beter tegen en blijft ook langer mooi. De exclusiviteit van gebakken bestrating vertaalt zich in een hogere prijs.

Goedkopere betonprodukten zonder coating of toplaag zullen sneller verkleuren, vergrijzen of vervuilen. Betonprodukten met coating zijn te vinden onder bijvoorbeeld Marlux-producten. Die met een toplaag (natuursteen) zijn te vinden in het MBI-segment. Hard natuursteen en keramische tegels blijven lang mooi, maar zijn kostbaar in aanschaf.

Om onkruidgroei in bestrating te voorkomen kan een elastische voeg aangebracht worden. De juiste voeg op de juiste bestrating vraagt de nodige expertise. Veel voegproducten kunnen vlekken achterlaten op nieuwe bestrating. Een goed verdicht en gestabiliseerd cunet is noodzakelijk wanneer u besluit uw terras te willen gaan voegen.

F. OVERLAST & OMGEVING:

Opdrachtgever laat de directe omgeving duidelijk weten dat tijdens de werkzaamheden overlast kan ontstaan door te plaatsen containers. Een bestaand tekort aan parkeerplaatsen zal frustratie kunnen opleveren in de buurt. Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid in de directe werkomgeving en dient de daarvoor vereiste waarschuwingssignalen aan te brengen.

Hinderlijk lawaai van machines is niet te voorkomen. Opdrachtnemer mag bij de wet om 07.00 uur beginnen (bij een hittegolf om 06.00 uur).

Opdrachtnemer is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om verzakking of schade te voorkomen aan openbaar en/of mandelig terrein. Daarvoor worden (en kunnen indien onvoorzien, ook achteraf) noodzakelijke kosten gemaakt die vooraf kenbaar gemaakt worden aan opdrachtgever.

Voor aanvang van de werkzaamheden en direct na de oplevering bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer waar in de werkomgeving schade aanwezig is en waar eventuele schade is toegebracht door de opdrachtnemer. Dit kan schriftelijk of fotografisch vastgelegd worden.

G. GEBRUIK MACHINES & MACHINALE (GROND)BEWERKING:

1  De berekende verhuurtarieven van het gebruik van machines zijn in overeenstemming met de gebruikelijke tarieven zoals door plaatselijke verhuurbedrijven berekend;

2  De verhuurtarieven zijn exclusief brandstof- verzekerings- en schoonmaakkosten;

3  Het advies om na nieuwbouw de grond diep te spitten (voor een goede ontwaterende of drainerende werking) houdt in dat de grond opnieuw inklinkt of na zakt. Het aanbrengen van drainage en hemelwaterafvoer verdient de voorkeur;

4  Grondbewerking (voor bijvoorbeeld gazonaanleg) kan ook resulteren in verdichting; met name als kleigrond in droge toestand zeer poreus wordt verwerkt. Zand mengen (50%) met de bovenlaag van 20-40 cm. kan dichtslibben voorkomen;

5  Inzet van de door de opdrachtnemer benodigde machines gebeurt met medeweten en in overeenstemming van de opdrachtgever. Dit conform de wederzijds geaccepteerde verhuurtarieven en afspraken. Directe schade toegebracht door het gebruik van machines (in huur of verhuur) wordt vergoed door de opdrachtnemer. Gevolgschade valt buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer, tenzij grove nalatigheid is bewezen. Onder gevolgschade kan worden verstaan:

I.  Zoutschade die niet te voorkomen is bij gladheidsbestrijding, immers de veiligheid van personen dient primair gewaarborgd te zijn (zoutschade aan niet zichtbare beplanting)

II.  Aandrukken of beschadigen van drains waarvan de locatie niet bij de opdrachtnemer bekend was (zie ook artikel 5);

III.  Het wel of niet aanwezig zijn, of het wel of niet ontstaan van ondergrondse storende grondlagen na gebruik van machines, al dan wel of niet voor of na grondbewerking;

IV.  (In)directie droogte- of natschade voorkomend uit G5 punt II en III;

V.  Veranderende grondwaterstand door beleid van (lokale) overheden;

VI.  Weersinvloeden als overvloedige regenval of extreme droogte.


H. REVIEWS

Geplaatste reviews door de opdrachtgever: opdrachtnemer stelt beperkingen aan de inhoud van de reviews welke de opdrachtgever plaatst. Opdrachtnemer controleert reviews actief op de inhoud en zal reviews welke niet voldoen aan de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, of onterecht belastend zijn, (laten) verwijderen. De kosten hiervan evenals de toegebrachte schade komen voor rekening van opdrachtgever met een minimum van € 500, = excl. Btw.

Als in de aanhef van de Algemene Voorwaarden van Reesink Hoveniers genoemd dient het wederzijds belang zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
(a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
(b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten t. a. v. (personeel van) opdrachtnemer;
(c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
(d)  een review dient te zijn toegevoegd door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de opdrachtnemer aan wie de opdrachtgever voortijds een reactie tot plaatsing heeft gegeven en/of waarmee de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.